27 ഒക്‌ടോബർ 2014

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ
വീട്ടിലെ അരിമണി മുഴുവൻ തിന്നാൻ
വരി വരിയായി പ്പോവൂ,
വീട്ടിലെ അരിയത് മുഴുവൻ പോയോ..?

1 അഭിപ്രായം: