03 ഓഗസ്റ്റ് 2014

തീരാശങ്ക

തേങ്ങ വീണു കേടാവാതിരിക്കാന്‍
കാറൊരു പ്ളാവിന്‍ ചോട്ടിലേക്കിട്ടു,
ചക്കവീണു തകരാതിരിക്കാന്‍
മാവിന്‍ ചോട്ടിലേക്കും നിരക്കിയിട്ടു.
പിന്നെയും ശങ്ക തീരാത്ത മനസ്സ്
അതെടുത്ത് തലയില്‍ വെക്കാനും പറഞ്ഞു

ഇല്ല...
ശങ്കയില്ലാതെല്ലാകൊല്ലവുമെത്തൂമാ
മഹേശന്‍റെ കണ്ണിലെ കരടാകുന്ന തെങ്ങിനെ ഞാന്‍....?

02 ഓഗസ്റ്റ് 2014

രണ്ടറിവ്

ഇന്നലെ പിന്നിലെ സൗന്ദര്യം
കണ്ട പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലെ
ചുക്കിച്ചുളിവു കണ്ടുതരിച്ചു,
ഇന്ന് മുന്നിലെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു
ഭ്രമിച്ച പെണ്ണിന്റെ യുള്ളിലെ
കറുകറുത്ത കറുപ്പുകണ്ടൂം തരിച്ചു...