24 ജൂലൈ 2013

മാപ്പ്

നിലാവു തേടിവലഞ്ഞരാത്രിയിൽ
പെയ്തുതീരാത്ത മഴയിൽ...
ഇല്ലാപ്പണത്തിൻ ഹുങ്കിൽ
ചെയ്തുകൂട്ടുമീ അപരാധത്തിന്റെ പാപം
പാവം അറിയാപ്പയ്തലിൻ മേൽ
ചേർക്കല്ലേ ലോകനാഥാ...!!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഹര്‍ജി പരിഗണിയ്ക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും!!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഒരു പാവം ചെയ്ത പാപം.

    കവിത കൊള്ളാം.

    ശുഭാശംസകൾ...

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ