29 സെപ്റ്റംബർ 2012

ആമ്പുലന്‍സിന്റെ സംഗീതം

ആമ്പുലന്‍സ് ഒരു സൂചകമാണ്
അതിന്റെ സംഗീതം
മരണത്തിന്റെ കൊമ്പുവിളിയാവാം
അല്ലെങ്കില്‍
തിരിച്ചു വരവിലേക്കുള്ള കുഴല്‍‌വിളിയാവാം...!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ