29 സെപ്റ്റംബർ 2012

ആമ്പുലന്‍സിന്റെ സംഗീതം

ആമ്പുലന്‍സ് ഒരു സൂചകമാണ്
അതിന്റെ സംഗീതം
മരണത്തിന്റെ കൊമ്പുവിളിയാവാം
അല്ലെങ്കില്‍
തിരിച്ചു വരവിലേക്കുള്ള കുഴല്‍‌വിളിയാവാം...!!

ഉവ്വ്

കളവ് പറഞ്ഞു മടുത്തു
കനവു കണ്ടും മടുത്തു.
കഥയറിയാതെ ഉഴലും മനസ്സില്‍
കവിത കേറിയിങ്ങ് മേഞ്ഞു....

കൂനന്‍ മാരുടെ ഉറക്കം

കൂടംകുളത്ത് എന്തൊണാവോ സംഭവിക്കുന്നത്
പക്ഷേ, ഇടിന്തകരയില്‍ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

കണ്ണുണ്ടായാലും നമ്മളത് കാണില്ല..
കഴിവുണ്ടായാലും കേള്‍ക്കില്ല.

അല്ലെങ്കിലും, സ്വന്തം മുതുകത്ത്
കൂന് വന്നാലെ നമ്മള്‍ കൂനന്‍ മാരുടെ
ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ....