03 ജൂൺ 2012

മഴ.. മിഴി..

മഴപെയ്യും മുൻപേ
മാനത്ത് കനക്കുന്നു കറുത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ..
ജീവിച്ചു തീരും മുൻപേ
ജീവനിൽ ഏതോ 'കൊട്ടേഷൻ' കണ്ണുവെക്കുമ്പോലെ..
പ്രണയത്തിനു കണ്ണില്ലെങ്കിലും
അന്ന് എന്റെ പ്രണയിനിക്കു നേരെ ഞാൻ
തുറന്നു വെക്കും, ഒരു തുറുകണ്ണ്..
കണ്ണില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ
ശവത്തിനൊരു കുത്തായി...
പിന്നെ മഴതിമിർക്കും...
കണ്ണീർ മഴ....