01 നവംബർ 2010

അമ്പത്തൊന്നോ നാല്പത്തൊന്‍പതോ?

മാഷേ മാഷേ ഒരു സംശയം
ഭാഷയിലക്ഷരം അമ്പത്തൊന്നോ
നാല്പത്തൊന്‍പതോ?

നാവു വടിച്ചു ശീലിക്കാത്ത നിനക്കും
കീബോര്‍ഡിലല്ലാതെ ഓലയിലെഴുതിപ്പഠിച്ച എനിക്കും
തമ്മില്‍ അന്തരം രണ്ടക്ഷരമല്ലേ യുള്ളൂ കുഞ്ഞേ !

മലയാണ്മക്കന്‍പത്തിനാലായില്ലേ പ്രായം
ഇനി നീ സ്നേഹിക്കഭാഷയെ
പ്രായമാകുന്ന മുത്തശ്ശനെന്നപോല്‍
കാലത്തിനപ്പുറം നിലനില്‍ക്കട്ടെ മലയാളം
ഒരു കുളിര്‍ക്കാറ്റായ്, തലോടലായ് ..