17 ജൂൺ 2009

പ്രണയദുരന്തം

കവിതകളെഴുതാൻ തുനിയുന്നേരം
പ്രണയം പ്രണയം മാത്രം

കനവിതിലിങ്ങനെ പ്രണയംനിറയാൻ
ഞാനൊരു പ്രണയപരാജിതനാണോ?
അതോ പ്രണയവിരോധിയതാണോ ?
തലയിൽ പ്രണയം കയറി മഥിക്കും
പുതുയുഗ മന്മഥനാണോ ?

അല്ലേയല്ല..

കരകവിവുന്നെൻ പ്രണയക്കവിതകൾ
കരളിൽ കോറിനിറച്ചിട്ടതിലൊരു
തരിയും നീയറിയുന്നില്ലെന്നറിയും
പ്രണയ ദുരന്തം മാത്രം
ഞാനൊരു കൊടിയ ദുരന്തം മാത്രം..!