15 മാർച്ച് 2009

വിരഹഗാനമല്ല..!

അൽപനേരം കണ്ടവർ

അരികിലിരുന്നെന്തൊക്കെയൊ പറഞ്ഞവർ

നിലാവും, പൊരിവെയിലും

ഒരുമിച്ചു കിനാക്കണ്ടവർ


എങ്കിലും നീമാത്രമിത്രപെട്ടന്ന്...!!

അറിയില്ല,

ഇനിയൊരു സൗഗന്ധികപ്പൂതേടി

നിൻമേടയിലെത്താം ഞാൻ

നീയെനിക്കയ്‌ ഒരുക്കിയ

മനസ്സിന്റെ പട്ടുമെത്ത സത്യമെങ്കിൽ


അറിയില്ല,

അറിയാനൊന്നുമില്ല,

ഞാനറിയുന്നു, നിന്നിൽ ഞാനില്ലാതവുന്നദിനം

നിന്റെ ഓർമ്മയെന്നിൽ വേദനയാകുന്നുവെങ്കിലും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ